Povratak na naslovnicu broja | Povratak na arhivu vjesnika

Izvješće o rezultatima rada transfuzijske službe u Hrvatskoj u 2018. godini

Maja Strauss Patko

Tihomir Očić, zdrastveno laboratorijski tehničar

Manuela Miletić, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Ivana Babić, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb, Petrova 3

Tijekom 2018. godine prikupljeni su podaci o radu 32 transfuzijska centra koji su djelovali u zdravstvenom sustavu RH:

1. 1.OVLAŠTENE ZDRAVSTVENE USTANOVE

PRIKUPLJANJE KRVI I PROIZVODNJA KRVNIH PRIPRAVAKA U 2018. GODINI

Prikupljanje krvi

a) Uzimanje pune krvi:

Tablica 1.1

b) Uzimanje krvnih komponenti staničnim separatorom

Proizvodnja krvnih pripravaka

a) Proizvodnja iz pune krvi:

 • Od 190.447 prikupljenih doza pune krvi u 2018.g. sukladno za proizvodnju bilo je 188.556 doza, broj nesukladnih donacija je identičan onom iz 2017.g. (1%); tab. 4.
 • Iz 188.556 sukladnih doza pune krvi proizvedeno je 503.669 primarna krvna pripravka (računajući pojedinačne doze buffy coat-a za proizvodnju KT) što je za 1% (4.456 doza) manje nego proizvedenih pripravaka u 2017.g. Raspon proizvodnje primarnih krvnih pripravaka je od 6.787 do 266.580 doza; tab. 4.
 • Indeks iskorištenosti bio je 2,67 s rasponom od 2,28 do 2,80; tab. 4.
 • U OZU više se ne proizvodi puna krv za kliničku primjenu, tako da su gotovo sve prikupljene sukladne donacije (s iznimkom 171 doze većinom za laboratorijsku uporabu) prerađene na koncentrate eritrocita i plazmu, a iz 60% doza izdvojeni su buffy coat-i za proizvodnju koncentrata trombocita (112.789 doza). Koncentrati trombocita u cijeloj se RH proizvode se buffy coat postupkom; tab. 6.
 • Od ukupno proizvedene plazme, 54% je svježe smrznuta plazma (101.573), a 46% je plazma za frakcioniranje (86.839); tab. 5.
 • Dio plazme utrošen je u proizvodnji koncentrata trombocita (6,8% od ukupnog broja doza plazme, tj. 12,5% svježe smrznute plazme) što ukazuje, s iznimkom HZTM, da tijekom 2017.g. centri još nisu uveli aditivnu otopinu u koncentrate trombocita dobivene iz pune krvi
 • Udio koncentrata trombocita dobivenih staničnim separatorom u odnosu na trombocite dobivene iz pune krvi je 15,6%. U odnosu na ukupno dobivene trombocitne pripravke, računajući i odvojene doze trombafereze, taj udio je 18,77%; tab. 9.
 • Krioprecipitat rade 4 OZU: HZTM, Osijek i Varaždin iz pool-a 10 doza plazme, a Dubrovnik iz 12 doza plazme. U 2018. g. 7,38% plazme (13,69% od SSP) izdvojeno je za proizvodnju krioprecipitata (13.910 doza plazme) i od toga je proizvedeno 1.598 krioprecipitata; tab. 8 i 10.
 • Univerzalna leukofiltracija svih eritrocitnih pripravaka u 2018.g. u potpunosti je u primjeni je u 4 OZU, a u ostalim se uvodi tijekom godine i iznosi 99,98%, 91,94% i 87,05% leukofiltriranih eritrocitnih pripravaka za ostale 3 OZU; tab 7. Slično je sa leukofiltracijom trombocitnih pripravaka koja je 100% u primjeni u 5 OZU, a u ostale uvodi se početkom godine i iznosi 98,71% i 75,55% na godišnjoj razini; tab 9.
 • Zračene krvne pripravke proizvode 4 OZU: HZTM, Osijek, Rijeka i Split, iako samo 1 OZU samostalno i provodi zračenje, dok su ostala 3 centra i u 2018.g. koristila uslugu zračenja na odjelima radiologije ili onkološke radioterapije unutar bolnice kojoj pripadaju. Ukupno je za potrebe bolesnika ozračeno 6,33% eritrocitnih i 33,9% trombocitnih pripravaka. Od toga je u 1 OZU (HZTM) proizvedeno 79% eritrocitnih i 88% trombocitnih pripravaka od ukupnog broja ozračenih pripravaka u cijeloj RH; tab. 7 i 9.
 • U 2018.g. iz prikupljenih doza krvi proizvedeno je 86.839 doza plazme za frakcioniranje, ali je naknadnom preradom dijela svježe smrznute plazme dobiven znatno veći ukupan broj plazme za frakcioniranje (ukupno 106.916 doza u sekundarnoj proizvodnji zajedno s plazmom od krioprecipitata - 13.910 doza); tab. 5 i 8.
 • Ukupan broj proizvedenih krvnih pripravaka, računajući koncentrate trombocita kao broj poolova i cell-ova i pool-ove krioprecipitata, za 2018.g. iznosi 435.722; tab. 12.

b) Stanični separator – postupci i proizvodnja pripravaka:

 • U 5.206 postupaka trombafereza dobiveno je 30.954 pojedinačnih doza koncentrata trombocita (20.350 u HZTM, 6.985 u Osijeku, 1.975 u Splitu, 1.644 u Rijeci) te 4.840 doza svježe smrznute plazme (3.449 u HZTM, 1.115 u Osijeku i 276 u Rijeci); tab. 3.
 • Odvajanjem pedijatrijskih doza iz 5.206 postupaka tromabafereze priređeno je 6.555 trombocitna pripravka i 5.010 doza svježe zamrznute plazme; tab. 8 i 9.
 • Neutrošenost krvnih pripravaka
  • Od ukupno proizvedenih 435.722 krvna pripravka u 2018.g. nesukladnim je proglašeno 10,86% zbog nesukladnih rezultata testiranja, kvalitete proizvoda, isteka roka uporabe, oštećenja i sl. oko 1% manje nego u 2017. g. (11,75%). Transfuzijski centri se značajno razlikuju po neutrošenosti krvnih pripravaka i raspon se kreće od 2,49% do 39,37%; tab. 12.
  • Najviše je neutrošene plazme, a to je i 2018.g. uglavnom posljedica nemogućnosti slanja plazme na frakcioniranje. Ali ako se gleda neutrošenost u odnosu na broj proizvedenih pripravaka, u centrima s manjim brojem prikupljenih i proizvedenih doza, najviše je neutrošenih trombocita i krioprecipitata; tab 12.
  • U odnosu na 2017.g. nešto je veći postotak nesukladnih koncentrata eritrocita (3,08%, a 2017.g. iznosio je 2,37%), dok je neutrošenost trombocita nešto veća nego 2017.g. (11,81%, a 2017.g. je bila 10,08%); tab. 11.
  • Trombaferezom dobivenih koncentrata trombocita neutrošeno je 11,35% (744 pripravka), također više nego 2017.g. (8,53%); tab. 11.
  • Visok postotak nesukladnosti krvnih pripravaka naveden pod OSTALO nije značajan, jer se radi o malom broju ukupno proizvedenih takvih pripravaka; tab.12.

  TESTIRANJE DAVATELJA KRVI NA PRISUTNOST BILJEGA KRVLJU PRENOSIVIH BOLESTI

  Rezultati testiranja vežu se uz davatelja krvi i doniranu dozu putem e-Delphyn ® - Nacionalnog informatičkog sustava transfuzijske službe RH.

  Uz NAT testiranje svih davatelja krvi u RH, tijekom 2018.g. HZTM obavlja usluge serološkog testiranja davatelja na prisustvo krvlju prenosivih bolesti za 2 OZU: OB Varaždin i OB Zadar.

  a) Serološko testiranje davatelja krvi u RH u 2017. godini

  Ukupno je testirano 195.653 uzoraka krvi od kojih je bilo 12.891 uzoraka novih davatelja. Učestalost potvrđeno pozitivnih biljega krvlju prenosivih bolesti u svih davatelja krvi u 2018.g. i dalje je niska te nema značajnih promjena u odnosu na 2017.g.; tab. 13.

  Skraćeni prikaz rezultata serološkog testiranja davatelja krvi za 2018.g.:

  Testirano: 195.653 donacije krvi

  • Ponovljeno reaktivni rezultati – sve donacije
   • HBV 0,030% (59)
   • HCV 0,091% (178)
   • HIV 1 0,048% (93)
   • Sifilis 0,036% (71)
  • Potvrdno pozitivni rezultati – sve donacije
   • HBV 0,003% (6)
   • HCV 0,0005% (1)
   • HIV 1 0,0005% (1)
   • Sifilis 0,003% (5)


   • Potvrdno pozitivni rezultati – samo NOVI davatelji
    • HBV 0,047% (6)
    • HCV 0,008% (1)
    • HIV 1 0% (0)
    • Sifilis 0,016% (2)

    Svi opetovano reaktivni uzorci poslani su u HZTM na referentna, potvrdna testiranja. Ukupno je poslano 626 (424 uzoraka doza i 202 kontrolna uzorka) uzoraka krvi davatelja. U tablici je prikazana distribucija uzoraka prema naručitelju, a označeni su kao doza (uzorci doze krvi) i uzorak (kontrolni uzorak RR davatelja krvi)

    Prikaz uzoraka davatelja krvi zaprimljenih na potvrdna testiranja u 2018.g.

    Tablica 1.2

    Od 401 opetovano reaktivnih (RR) doza najviše je reaktivnih bilo u anti-HCV testu, 44%, a slijede reaktivnosti u testovima na HIV 23 %, sifilis 18% i HBV 15%. Kontrolnih uzoraka najviše su dali DDK s nepotvrđenom reaktivnošću u anti-HCV testu, njih 67, zatim u sifilis testu 60 DDK, 46 u HBV i najmanje, 26, u HIV Ag/At testu.

    Prevalencije RR doza i broj potvrđeno pozitivnih DDK

    Na grafu prikazan je odnos prikupljenih doza krvi u RH u periodu 2013.-2018. godine, prevalencije RR doza i potvrđeno pozitivnih izražena na 100000 doza krvi. Ukupna potvrđena reaktivnost u serološkim i NAT testovima na HBV, HCV, HIV i sifilis u navedenom periodu opada od 2013. godine kada je iznosila 351/100.000 donacija ili 0,35% do najniže 2017. godine, 200/100.000 ili 0,2%. Jednak trend slijedi i prevalencija krvlju prenosivih bolesti u istom periodu kada je zabilježen pad s 33,9/100.000 (0,033%) u 2013. godini na 7,7/100.000 (0,0076%) u 2018. godini. Od 426 doza s opetovanom reaktivnošću u primijenjenim testovima pretraživanja na krvlju prenosive bolesti, potvrđeno pozitivnih je bilo 15; 7 na HBV, 1 na HCV, 2 na HIV-1 i 5 na sifilis. Potvrđene reaktivnosti odnosile su se na 10 novih i 5 višestrukih DDK. Evaluacija rezultata rađena je prema važećim Preporukama za evaluaciju doza prema rezultatima ID-NAT i seroloških testova i odobrenoj listi dodatnih/potvrdnih testova za 2018.

    Graf 1.1

    Rezultati ispitivanja kontrolnih uzoraka

    U 2018. godini ispitano je potvrdnim testovima 202 kontrolna uzorka davatelja krvi koji su pokazali nepotvrđenu reaktivnost uzorka zadnje donacije krvi. U tablici su prikazani rezultati njihove evaluacije nakon provedenih ispitivanja

    Tablica 1.3

    Pregled specifičnosti testova pretraživanja po centrima

    Specifičnost testova (%) pretraživanja u testiranju DDK RH u 2018.

    Tablica 1.4

    b) NAT (Nucleic Acid Testing) testiranje davatelja krvi u RH u 2018.g;

    Molekularno (NAT) testiranje davatelja krvi provodi HZTM za sve uzorke davatelja krvi u RH. Uzorci se putem profesionalne prijevozničke tvrtke prevoze iz 6 OZU u HZTM

    Skraćeni prikaz rezultata molekularnog testiranja (NAT) biljega krvlju prenosivih bolesti u davatelja krvi - HBV-DNA, HCV-RNA i HIV1/2-RNA u 2018. g:

    Tablica 1.5

    Napomene:

    RR = Ponovljeno reaktivni

    WP = Window Period

    OBI = okultna HBV infekcija

    Rezultati molekularnog testiranja (NAT) biljega krvlju prenosivih bolesti u davatelja krvi za HBV-DNA, HCV-RNA i HIV1/2-RNA u 2018.g. po centrima prikazani su u tablici 14. U periodu od 29.08.-30.11.2018.g. odlukom Ministarstva zdravstva, a prema preporuci epidemiološke službe, davatelji krvi sa područja od rizika bolesti Zapadnog Nila testirani su na virus Zapadnog Nila (IDNAT WNV).

    Rezultati molekularnog testiranja davatelja krvi na WNV

    Tablica 1.6

    c) Prikaz rezultata potvrdnog testiranja ID NAT i serološkog testiranja (HBV, HCV, HIV i sifilis)

    Tablica 1.7

    np=nije primjenjivo

    Ukupan broj testiranih doza, te rezultati serološkog i molekularnog testiranja za HBV, HCV, HIV i sifilis prikazani su u tablici 15.

    Napomena: ukupan broj uzoraka naveden u tablicama 13, 14 i 15 nije identičan, jer je u tablici 13 i 15 naveden broj prikupljenih donacija (serološko testiranje većinom se provodi unutar svake OZU), a u tablici 14 broj uzoraka koji je zaprimljen u HZTM na NAT testiranje.

    OPREMLJENOST OVLAŠTENIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

     Prema prikupljenim podacima svih 7 OZU ima većinom zadovoljavajuću opremu na uzimanju i preradi krvi i testiranju davatelja.
   • Svi centri opremljeni su vagama/miješalicama za uzimanje krvi u samoj ustanovi i na terenskim akcijama.
   • Za određivanje hemoglobina u DDK, svugdje se koristi se invazivna metoda (i u ustanovi i na terenima), 3 od 7 ustanova već primjenjuju neku od kvantitativnih metoda, a i svi ostali planiraju uvođenje kvantitativne metode tijekom 2019.g.
   • Dvije OZU ne provode serološko testiranje DDK nego uzorke šalju na testiranje u HZTM, a dobro su opremljeni za imunohematološko testiranje. Svi ostali centri posjeduju adekvatnu opremu i za serološko i imunohematološko testiranje DDK.
   • Većina OZU ima adekvatnu opremu za preradu krvi, osim što 1 centar, koji proizvodi svježe smrznutu plazmu za kliničku primjenu, za zamrzavanje ne posjeduje shock freezer.
   • OZU posjeduju i adekvatnu ostalu opremu poput ručnih zavarivača, sterilnih konektora, trombocitnih agitatora i odgovarajućih hladnjaka. Budući da je krajem 2018.g. dogovorena isporuka plazme za frakcioniranje Imunološkom zavodu, u manjoj je mjeri izražen problem skladištenja plazme na temperaturi ispod -25ºC.

   Oprema za uzimanje i preradu krvi i testiranje davatelja u OZ

   Tablica 1.8
   • OZU koje ne provode samostalno kontrolu kvalitete KP, koriste usluge bolničkih biokemijskih laboratorija, a sterilitet se radi u zavodima za javno zdravstvo
   • Svi centri već imaju ili su u tijeku uvođenja temperaturnog nadzor transporta krvi od uzimanja na terenima do mjesta prerade, bilo da koriste sustave za hlađenje i čuvanje krvi na odgovarajućoj temperaturi, bilo da koriste sustave za nadzor temperature u sanducima za transport.
   • Zračenje krvnih pripravaka moguće je samo unutar 1 OZU, ostala 3 centra koji proizvode ozračene pripravke, koriste usluge zračenja na odjelima radiologije ili onkološke radioterapije unutar bolnice kojoj pripadaju.
   • Većina OZU koristi top and bottom sustav vrećica za uzimanje krvi, top and top sustav je zastupljen u minimalnom postotku

   2.) BOLNIČKE TRANSFUZIJSKE JEDINICE

   U 2018.g. u RH djelovale su 32 Bolničke transfuzijske jedinice (25 samostalne i 7 unutar Ovlaštenih zdravstvenih ustanova). Dvije ustanove imaju svoje transfuzijske jedinice na više lokacija; HZTM u KB Merkur, a KBC Sestre milosrdnice u Klinici za tumore i Traumatološkoj bolnici.

   Autologne transfuzije krv

   • Autologne transfuzije krvi provode se u dvije BTJ (KBC Zagreb i Varaždin)
   • Za potrebe KBC Zagreb autolognu krv prikupio je HZTM.
   • Ukupno je uzeto 23 doze krvi, prerađeno u koncentrate eritrocita i svježe smrznutu plazmu, od čega je transfundirano 17 doza eritrocita; tab.16

   Leukafereze i prikupljanje matičnih stanica

   • U 2018.g. nije bilo terapijskih leukafereza, a prikupljanje perifernih matičnih stanica i obrada matičnih stanica koštane srži provodilo se na KBC Zagreb (179 postupka PMS i 15 obrada KS), KB Dubrava (32 postupaka PMS), dok se u KB Merkur prikupljanje PMS provodi na hematologiji, a na obradu šalje u HZTM (71 postupka); tab. 16.

   Terapijske venepunkcije

   • Terapijske venepunkcije provode se u većini bolničkih transfuzijskih jedinica (bilo da se radi o samostalnim ili onima unutar OZU). Ukupno je provedeno 2.818 postupaka (na razini 2017.g.), najviše u KBC Zagreb; tab. 16.

   Sekundarna proizvodnja

   • Sekundarna proizvodnja krvnih pripravaka u BTJ praktički ne postoji i BTJ naručuju sekundarne pripravke iz pripadajućih OZU, a samo povremeno samostalno rade odvajanje pedijatrijskih doza.
   • Izuzetak je zračenje krvnih pripravaka koje povremeno provodi jedna bolnička transfuzija (KBC Zagreb) za pedijatrijske doze i ako zračenje nije moguće provesti kod proizvođača (servis aparata u HZTM-u). U 2018.g. u toj je ustanovi ozračeno 741 eritrocitni i 474 trombocitna pripravka.

   Broj transfundiranih i neutrošenih doza krvnih pripravaka u bolničkim transfuzijskim jedinicama

   • Za 2018.g. dobiveni su podaci o transfundiranim krvnim pripravcima gotovo za cijelu RH kao i broj uništenih krvnih pripravaka u BTJ. Nisu poznati podaci samo za nekolicinu bolnica kao što je bolnica u Lovranu, Biogradu, dr. Fran Mihaljević u Zagrebu i nekolicina specijalnih bolnica i privatnih ustanova koje nemaju transfuzijsku službu, ali kako se radi o vrlo malom broju isporučenih pripravaka, podaci navedeni u tablici mogu se smatrati relevantnima. Za HZTM su prikazani rezultati transundiranih pripravaka u KB Merkur, a neutrošeni pripravci su vraćeni u HZTM i prikazani su u sklopu neutrošenosti u OZU.
   • Ukupan broj neutrošenih krvnih pripravaka koji obuhvaća i OZU i BTJ naveden je u tablicama 11 i 12
   • Ukupno je u BTJ transfundirano 187.125 doza eritrocita (uništeno 2,42%), 28.666 trombocitna pripravka (uništeno 2,79%), 49.699 doza svježe smrznute plazme (uništeno 1,91%) i 1.085 krioprecipitata (uništeno 1,36%); tab 17.
   • Iz dostavljenih izvješća vidi se da veliki broj ustanova primjenjuje zračene krvne pripravke, u 2018. g. primjenjuju se u 21 od 32 BTJ (samostalnih ili u sklopu OZU). Najviše je zračenih pripravaka utrošeno KBC Zagreb (15.939), a manje u drugim kliničkim centrima i bolnicama: KB Dubrava (1.603), KB Merkur (1.771), KBC Split (1.180), KBC Osijek (1.018 KP), Klaićevoj bolnici (741), KBC Sestre milosrdnice (294), a u ostalima samo sporadično (Magdalena, Nova Gradiška, Slavonski Brod, Šibenik, Virovitica, Sveti Duh, Požega itd.).

   OPREMLJENOST BOLNIČKIH TRANSFUZIJSKIH JEDINICA

   Podaci o određivanju ABO i RhD krvne grupe, križnim probama i ispitivanju na biljege krvlju prenosivih bolesti, kao i oprema koja se koristi u BTJ, uključujući i one u okviru OZU, navedeni su u tablici. Polovica od njih ABO i RHD krvnu grupu određuje ručno u mikrokarticama (s izuzetkom šest bolničkih jedinica koje uz mikrokartice koriste i epruvetu ili pločicu).

   Većina BTJ provodi i testiranje bolesnika na biljege krvlju prenosivih bolesti. U tablici je naveden ukupan broj pretraga za sve ustanove osim za OB Vinkovci gdje je dobiven podatak za broj testiranih bolesnika (označeno zvjezdicom u tablici).

   U svim bolničkim transfuzijskim jedinicama provodi se i niz drugih pretraga bolesnika. Gotovo u sve transfuzijske jedinice u izvješću navode da provode nadzor nad transfuzijskim liječenjem, što kod većine obuhvaća i nadzor nad primjenom derivata plazme. Konzilijarne preglede navodi 18 transfuzijskih jedinica (Čakovec, Dubrava, Dubrovnik, Magdalena, Milosrdnice, Našice, Nova Gradiška, Osijek, Požega, Rijeka, Sisak, Split, Šibenik, Virovitica, Vinkovci, Vukovar, Zabok i Zadar), ispitivanje hemostaze i nadzor nad antikoagulantnom terapijom radi se u Čakovcu, Dubrovniku, Milosrdnicama, Našicama, Novoj Gradiški, Osijeku, Požegi, Puli, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu i Varaždinu (prema podacima za 2017.g. to se radi i u nekim drugim ustanovama, ali nije navedeno u izvješću za 2018.g.). u nekim od navedenih ustanova postoji i ambulanta za poremećaje koagulacije. U KBC Sestara milosrdnica uspostavljena je i Dnevna bolnica za transfuzijsku terapiju. Prema podacima navedenim u izvješću za 2018.g. pojedine pretrage vezane za ostala serološka i molekularna ispitivanja rade se u HZTM-u, Osijeku, Splitu i Rijeci (FNAT, ANN, PTP, trombofilija, HPA, HNA i HLA genotipizacija, HIT, ITP), te HIT u Magdaleni.

   Nekoliko ustanova proizvodi i autologne kapi za oči (Osijek, Zagreb, Rebro, Varaždin, Požega), moguće je da se rade i u drugim ustanovama, ali to nije navedeno u njihovim izvješćima

   Broj izvršenih pretraga i oprema u BTJ

   Tablica 1.9

   Tablica 1.10

   ZAHVALJUJEMO SE SVIM KOLEGICAMA I KOLEGAMA NA DOSTAVLJENIM PODACIMA TEMELJEM KOJIH JE IZRAĐENO OVO IZVJEŠĆE

   Tablica 1. Odaziv davatelja, odbijeni davatelji, broj davanja, neuspjele punkcije u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2018.g.

   Tablica 1.11

   Tablica 2. Davanje u transfuzijskoj jedinici, spol i novi davatelji u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2018.g

   Tablica 1.12

   Tablica 3. Davatelji na staničnom separatoru u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2018.g.

   Tablica 1.13

   Tablica 4. Primarna proizvodnja: sukladne doze, indeks iskorištenosti u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2018.g

   Tablica 1.14

   Tablica 5. Primarna proizvodnja koncentrata eritrocita i plazme Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2018.g.

   Tablica 1.15

   Tablica 6. Primarna proizvodnja: koncentrata trombocita, leukocita i krioprecipitata u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2018.g.

   Tablica 1.16

   Tablica 7. Sekundarna proizvodnja koncentrata eritrocita u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2018.g.

   Tablica 1.17

   Tablica 8. Sekundarna proizvodnja plazme u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2018.g.

   Tablica 1.18

   Tablica 9. Sekundarna proizvodnja koncentrata trombocita u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2018.g.

   Tablica 1.19

   Tablica 10. Sekundarna proizvodnja koncentrata leukocita i krioprecipitata u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u 2018.g.

   Tablica 1.20

   Tablica 11. Neutrošeni koncentrati eritrocita i koncentrati trombocita u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama i bolničkim transfuzijskim jedinicama u 2018.g.

   Tablica 1.21

   Tablica 12. Neutrošena plazma, krioprecipitat i ostali krvni pripravci u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama i bolničkim transfuzijskim jedinicama u 2018.g.

   Tablica 1.21

   Tablica 13. Rezultati serološkog testiranje biljega krvlju prenosivih bolesti u davatelja krvi - HBV, HCV, HIV i sifilis u 2018.g.

   Tablica 1.22

   Tablica 14. Rezultati molekularnog testiranja biljega krvlju prenosivih bolesti u davatelja krvi -HBVDNA, HCV-RNA i HIV1/2-RNA u 2018. g.

   Tablica 1.23

   Tablica 15. Rezultati serološkog i molekularnog testiranje biljega krvlju prenosivih bolesti u davatelja krvi - HBV, HCV, HIV i sifilis u 2018.g

   Tablica 1.24

   Tablica 16. Obrade bolesnika u Ovlaštenim zdravstvenim ustanovama i Bolničkim transfuzijskim jedinicama u 2018.g.

   Tablica 1.25

   *Broj leukafereza odnosi se na BTJ u KB Merkur

   **Autologna krv uzeta od bolesnika upućenih iz KBC Zagreb

   Tablica 17. Broj zaprimljenih, transfundiranih i neutrošenih pripravaka u BTJ u 2018.g.

   Tablica 1.26

   Povratak na naslovnicu broja | Povratak na arhivu | Na vrh stranice